नाही..

निशा सरली नाही… झोप हि उरली नाही…

नीज गेली कुठे कळेना…कुशीतही शिरली नाही….

शोधूनही सापडेना… तरीही बोध होईना 
हि शोधायची सवय अजून का संपली नाही..

दिशा सापडे तरीही… मंजिल का लांब जाते…
चालण्यासाठी एकही आता वाट उरली नाही….

खोदून ढिगारे वाढे.. खड्डाही खोल वाढे…

खड्डा बुजावाया खाली माती उतरली नाही.

लागावा म्हटले आता तरी हिशोब हा लागेना 
मोजण्यासारखी आता शिल्लक उरली नाही..