प्रीत तुझी ग..

प्रीत तुझी ग
मज जडली..
जीवन कळी
हि फुलली..
धुंद नशा
मजला आली..
बेभान होवुनी
रात्र गेली..
ध्यासात, भासात, श्वासात..
ता -यांनी चंद्राला, लाटांनी किना -याला…
किती निरोप धाडिले ग…

मिठी तुझी ती
मला बिलगली…
स्पंदने अशी हि…
रुंदावली
लाजून गाली
खळी पडली…
सैरभर नजर
कुठे घुटमळली
प्रीतीत, मिठीत, श्रुतीत…
तालानी सुराला, श्वासांनी उराला…
कसे अनामिक छेडले ग…

क्षण ते आसक्त..
नेत्रांचे आरक्त..
प्राशिला जो गंध..
तू मुक्त मी मुक्त
क्षणात, स्पर्शात, पर्वात
मात्रानी वृत्ताला, नेत्रांनी चित्ताला…
अन तूच मला उलगडले ग…..