जणू आत भिजलेले..श्वासातले सुगंध..
जीवनास लाभलेले..तुझ्यातले अनुबंध…
hi Preet का nasavi प्रश्न he jivghene…
आहे तसाच raho.. janmantaricha bandh…