आभाराची पावती…!

कसा असा हा पावूस ऐसा याद तुझी घेवूनी यायचा…
तू जवळी असताना तुला अलगद ग छेडून जायचा..

कळावे न त्याला म्हणून मिठीत माझ्या शिरायाचिस तू..
हलकेच सोडून श्वास चाहूल पावसाला द्यायचीस तू..

गाठून तुला तो वा-याच्या संगे..न्यायचाच कि त्याच्या सवे…
घेवूनी थेम्बाना ओंजळीत तू… जायचीस त्याच्या सवे..

असावे तिच्या मिठीत तर… हलकेच तिला थेंबानी भेटायचा..
घरी ती तिच्या जाताना.. रस्त्यावरील प्रतीबिम्बानी भेटायचा..

कधीकधी ‘तू ‘खूपच छान मला वाटायचास..
जेव्हा विजेला मोठा आवाज करायला सांगायचास..
कारण तेव्हा ‘ती’ घाबरून असायची मला बिलगलेली….
आठवते का तुला मी ‘आभाराची पावती’ पाठवलेली..