चंद्र

चंद्राचीच प्रतिमा आहे
तुझ्या चेह-यात
चंद्राचीच शीतलता आहे
तुझ्या नजरेत
प्रसंगी चंद्राचीच कोर आहे
तुझ्या पापणीत
चंद्राचीच शालीनता आहे
तुझ्या वागण्यात
चंद्राचीच अमावस्या आहे
तुझ्या विरहात
या प्रसंगी
चंद्र तू आहेस…
माझ्या आयुष्याचा..
प्राण मनुष्याचा जसा…
बाण धनुष्याचा जसा..