Ti Yete……..
Manachya Daravarachi Bell Na vajavata…….
Ti jevha yete, jashi yete, tila tashich swikaravi lagate,
nahitar ti…..
punha tyach rupat, tashich
punha kadhihi yet nahi……….
Ti …….
Dusari-Tisari kunich nasun
“KAVITA” AHe………
SAHAJ Bhetanaryanpaiki EK………!!
Akhil…